HomePrezentacija hemijske industrijeEnglish


O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHome


O NAMA

SHTS je skraćeni naziv za Savez Hemičara i Tehnologa Srbije ili na engleskom Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia. 

SHTS je osnovan 1963.g. kao strukovno udruženje hemičara i tehnologa hemijske struke. SHTS je jedno od strukovnih udruženja koja funkcionišu u okviru nedržavne i neprofitne organizacije - Savez inženjera i tehničara Srbije (SITS).

SHTS je inicijalno formiran da bi:

 • na bazi razmene iskustava i mišljenja profesionalaca potpomagao razvoj hemijske industrije u Srbiji, kao i primenu hemijskih tehnologija u srodnim procesnim industrijama;
 • kroz organizovanje nacionalnih i međunarodnih kongresa, konferencija simpozijuma, seminara i kurseva promovisao progres u oblasti hemije, hemijske tehnologije i hemijskog inženjeringa u Srbiji;
 • kroz razvoj izdavačke delatnosti popularisao naučna i stručna dostignuća u oblastima od interesa za članove;
 • vodio računa o nivou profesionalnih znanja svojih članova u svim oblastima hemije, hemijskih tehnologija i hemijskog inženjeringa, kao i da stručnost na planu projektovanja hemijskih procesa i postrojenja verifikuje izdavanjem određenih uverenja;
 • ustanovio veze sa inostranim stručnim i profesionalnim organizacijama i udruženjima aktivnim u oblastima vezanim za hemiju, hemijske tehnologije i hemijski inženjering; 

 

Današnji SHTS ima znatno širi delokrug aktivnosti, koje uključuju i:

 • iniciranje i/ili koordinaciju istraživačko-razvojnih projekata od šireg nacionalnog zanačaja;
 • profesionalna pomoć na planu upravljanja kvalitetom (TQM), kao i na planu upravljanja zaštitom životne sredine i sigurnosti na radu;
 • stručne usluge na planu vizuelnog modelovanja upravljačkih sistema;
 • postavljanje i održavanje Prezentacije hemijske, naftne i gumarske industrije Srbije na Internetu;
 • priprema analiza nacionalne proizvodnje i razmene sa inostranstvom za proizvode hemijske, naftne i gumarske industrije;
 • aktivno učešće u različitim nacionalnim i međunarodnim događanjima vezanim za teme bitne za hemijsku industriju i srodne industrijske grane;

 

Profesionalne aktivnosti SHTS-a se sprovode kroz sledeće odbore i sekcije:

·        Odbor za organizaciju stručnih manifestacija;

·        Odbor za izdavačku delatnost;

·        Odbor za istraživačko-razvojnu delatnost;

·        Sekcija za konsalting usluge na uvođenju sistema kvaliteta u laboratorije – AcroLab;

·        Sekcija za konsalting usluge na uvođenju sistema kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda serije ISO 9000 – QLab;

·        Sekcija za razvoj sistema za upravljanje zaštitom životne sredine – EMS, koja uključuje i Responsible Care;

·        Sekcija za vizuelno modelovanje upravljačkih sistema u procesnoj industriji – VizMod;

 

Početkom 2000.g. je u okviru SHTS-a osnovan Savez Akreditovanih Laboratorija (SAL), kao nezavisna i profesionalna asocijacija laboratorija akreditovanih u skladu sa sistemom kvaliteta.

Skupština SHTS-a se sastaje svake 4 godine i bira Predsedništvo – upravljačko telo odgovorno za realizaciju ciljeva i zadataka asocijacije. Aktuelno su na funkciji Predsednika SHTS-a mr Zoran Popović, Dipl.Hem.Ing., a na funkciji Sekretara SHTS-a mr Ljubomir Sekulić, Dipl.Hem.Ing.

Za dodatne informacije Vas molimo da stupite u kontakt sa Sekretarijatom Saveza.

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store