Dr Predrag D. Milanović

MATERIJALI I OPREMA ZA KORIŠĆENJE GEOTERMALNE ENERGIJE
monografija

Kontakt:
IHTM Preduzeće za tehnološki razvoj
CIPRO - Centar za energetiku i razvoj
Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
tel./fax: 011  323 56 72 ili  324 22 77; mob.: 064  111 92 90
E-mail:ihtmcer@ptt.yu
Recenzenti
Prof. dr Branislav JAĆIMOVIĆ, Mašinski Fakultet Beograd
Dr Miomir PAVLOVIĆ, naučni savetnik, IHTM Beograd
 
Izdavač
IHTM - Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju
Njegoševa 12,  Beograd
 
Za izdavača
Dr Žarko JOVANOVIĆ, naučni savetnik
 
Štampa
Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Karnegijeva 4, Beograd

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna Biblioteka Srbije, Beograd
620.91:550.36
66.017
Milanović, Predrag D.
MATERIJALI I OPREMA ZA KORIŠĆENJE GEOTERMALNE ENERGIJE  : monografija / Predrag D. Milanović - Beograd : Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju, 2002 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku TMF). – VI, 195 str.. : ilustr.; 24 cm
tiraž 300.
ISBN 86-81405-14-4
a) Geotermalna energija - Korišćenje b) Tehnički materijali
COBISS-ID 101110796
O MONOGRAFIJI
Danas kada se sve više suočavamo sa problemima u snabdevanju energijom i njenom visokom cenom, kao posledicom pre svega ograničenih količina konvencionalnih izvora energije i njihovom neravnomernom raspodelom u svetu, ljudi postaju sve više primorani da racionalno koriste postojeće i iznalaze nove izvore energije.
Imajući u vidu navedenu problematiku cilj monografije je da ukaže na mogućnosti, načine i isplativost korišćenja geotermalne energije, odnosno da afirmiše racionalno korišćenje energije kod nas.
 
U monografiji su prikazane metode i kriterijumi za izbor toplotne šeme, materijala i opreme za korišćenje geotermalne energije u zavisnosti od sastava i temperature geotermalne vode. Tom prilokom korišćena su znanja i iskustva stečena na osnovu dosadašnjih istraživanja iz ove oblasti ostvarenih u svetu i kod nas.
Monografija se sastoji iz 6 poglavlja, priloga i spiska korišćene literature.
 
U poglavlju 1 je ukazano na mesto i ulogu koju obnovljivi izvori energije imaju u rešavanju energetskih problema kod nas i u svetu, kao i podaci o potrošnji i proizvodnji energije. Takođe prikazani su podaci o rezervama i korišćenju geotermalne energije kod nas i u svetu.
 
U poglavlju 2 je dat sistematizovan prikaz postojećih sistema za korišćenje geotermalne energije.
 
U poglavlju 3 je ukazano na fizičko-hemijske karakteristike geotermalnih voda koje su od značaja za izbor materijala i grejnog sistema. Prikazani su postupci i standardi za uzorkovanje i analizu geotermalnih voda, ocenu njene sklonosti ka stvaranju naslaga od teško rastvornih soli i zaprljanja, kao i njenoj korozionoj aktivnosti prema metalnim materijalima.
 
U poglavlju 4 su navedeni materijali koji se najčešće koriste, odnosno kriterijumi za izbor materijala za izradu elemenata sistema za korišćenje geotermalne energije. Navedeni su karakteristični tipovi korozije materijala u geotermalnoj vodi, odnosno metode i standardi za utvrđivanje korozionog ponašanja materijala u geotermalnoj vodi. Prikazani su takođe i eksperimentalni rezultati istraživanja o ponašanju materijala u geotermalnoj vodi koja su rađena u svetu i kod nas.
 
U poglavlju 5 je analiziran proces zaprljanja, odnosno promena otpora provođenju toplote usled stvaranja naslaga od organskih i/ili neorganskih materija u geotermalnim sistemima. Prikazani su postojeći standardi i metode za merenje zaprljanja u grejnim sistemima, kao i eksperimentalni rezultati merenja zaprljanja u grejnom sistemu sa geotermalnom vodom.
 
U poglavlju 6 je analiziran rad izmenjivača toplote u geotermalnom grejnom sistemu u zavisnosti od radnih parametara sistema i spoljne temperature. Date su takođe preporuke za izbor materijala za izradu ploča i zaptivki izmenjivača toplote, odnosno ukazano je na probleme koji se javljaju pri projektovanju i eksploataciji izmenjivača toplote u geotermalnim sistemima.
Na kraju monografije je dat spisak korišćene literature i Prilog sa spiskom geotermalnih izvorišta Srbije sa osnovnim fizičko hemijskim karakteristikama. watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store