HomeNafta i gasHemikalijePlastikaGumaUsluge
O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHome
D.Debeljković, T.Peruničić,  M.Jovanović, S.Milinković

PARAMETARSKE METODE ANALIZE I SINTEZE SISTEMA SA KAŠNJENJEM

 

Izdavač: GIP "KULTURA", Beograd
Str. 108
CIP 681.5.01
Kontakt: knjige@shts.org.yu

 

Izvod iz predgovora

Već više od pola veka sistemi sa kašnjenjem privlače pažnju naučne i stručne javnosti širom sveta. Njihovo prisustvo u svim granama industrije i tehnike više je nego evidentno i u tom smislu brojni naučni radovi i obimna publicistička delatnost u punoj meri je iskazala interes koji je za njih bio pokazan.

U matematičkom smislu ova klasa sistema opisana je običnim diferencijalnim jednačinama sa pomerenim argumentom što uslovljava čitav niz dodatnih poteškoća pri njihovom rešavanju. S druge strane, kao sistemi beskonačne dimenzije, njihovo proučavanje u kompleksnom domenu uslovljeno je suočavanjem sa transcedentnim prenosnim funkcijama što u izvesnim slučajevima zahteva radikalnu preformulaciju postojećih kriterijuma i metoda razvijenih za obične linearne sisteme a kad kada i formiranje sasvim novih prilaza i postupaka za razrešavanje postavljenih zadataka klasične i moderne teorije automatskog upravljanja.

Ova monografija je nastala kao plod višegodišnjeg bavljenja autora problematikom primene parametarskih metoda analize i sinteze na sisteme sa kašnjenjem i predstavlja prirodan nastavak bazičnih, opšte svetskih priznatih rezultata.

Beograd, juni 1997.god.

 

SADRŽAJ MONOGRAFIJE  

strana

1 OPŠTI DEO                                                                                          1

1.UVOD                                                                                                    1

1.1. Preliminarna razmatranja                                                              1

1.2. Priroda i osobenosti fenomena kašnjenja
u prenosu signala u fizičkim procesima                                             2

1.3. Mogućnost rešavanja diferencijalnih
jednačina sa pomerenim argumentom                                             3

1.4. Klasifikacija sistema sa kašnjenjem                                         6

1.5. Osnovne ideje i postavke parametarskih metoda                  8

1.6. Hrcmološki pregled do sada postignutih rezultata               10

n ANALIZA 1 SINTEZA SISTEMA
    
SA KAŠNJENJEM U PARAMETARSKOJ RAVNI               15

2. METODA D-RAZLAGANJA                                                                         15

2.1. Metoda D-razlaganja u ravni jednog podešljivog parametra            16

2.2. Metoda D-razlaganja u ravni dva podešljiva parametra                   19

2.3. Metoda D-razlaganja u ravni dva podešljiva parametra -
  
jedan drugi prilaz određivanju osnovnih parametarskih jednačina     21

3. MITROVIĆEVA METODA                                                                           23

3.1. Izdvajanje oblasti unapred zadatog vremena smirenja
     Mitrovićevom metodom                                                                            23

3.2. Izdvajanje oblasti unapred zadatog stepena prigušenja
     Mitrovićevom metodom                                                                           25

4. MODIFIKOVANA MITROVIĆEVA METODA                                         32

4.1. Izdvajanje oblasti unapred zadatog vremena smirenja
    modifikovanom Mitrovićevom metodom                                               32

4.2. Izdvajanje oblasti unapred zadatog vremena smirenja
   
modifikovanom Mitrovićevom metodom                                                35

5. ALGEBARSKA METODA                                                                        40

5.1. Podešljivi parametri nalaze se u koeficijentima
   
karakterističnog polinoma sistema u linearnoj vezi                           40

5.1.1. Izdvajanje oblasti unapred zadatog vremena smirenja
        
algebarskom metodom                                                                      40

5.1.2. Izdvajanje oblasti unapred zadatog stepena prigušenja
       
algebarskom metodom                                                                       43

5.2. Podešljivi parametri nalaze se u koeficijentima
     
karakterističnog polinoma sistema u nelinearnoj vezi                   46

5.2.1. Izdvajanje oblasti unapred zadatog vremena smirenja
     
algebarskom metodom                                                                         46

5.2.2. Izdvajanje oblasti unapred zadatog stepena prigušenja
     
algebarskom metodom                                                                         50

PRILOZI                                                                                                       55

PRILOG A  Oznake                                                                                   55

PRILOG B   Metoda sukcesivne integracije - primer                          58

PRILOG C  Sistemi sa raspodeljenim parametrima:                         59

hronološki pregled rezultata

PRILOG D  Numerički primeri                                                               61

PRILOG E  Neke neophodne funkcije                                                88

IV LITERATURA                                                                                    91

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store