HomeChemicalOil & GasRubberPlasticsServices

Statistika trgovine till 1998


About Us Events Links Publications Contact HomeSPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA
2002UVOZ I IZVOZ PO INDUSTRIJSKIM GRANAMA

(u milionima $)   

 INDUSTRIJSKA GRANA

 

1998

 

2000

 

2002

UVOZ

IZVOZ

UVOZ IZVOZ UVOZ

IZVOZ

Proizvodnja nafte i gasa, usluge

557

5

117

2

684

6

Proizvodnja derivata nafte

190

57

601

3

178

46

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

825*

412*

568

143

852

169

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

   

90

93

182

167

UKUPNO 4 INDUSTRIJSKE GRANE

1,572

474

1,376

241

1,896

388

UKUPNO PRIVREDA SICG

4,849

2,858

3,711

1,723

6,320

2,275

    * uključujući proizvode od gume i plastike

UVOZ NAFTNIH DERIVATA U 2000.
(vrednost uvoza preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

Tona

000 $

motorni benzin, bezolovni

43,669

11,809

motorni benzin, ostali

23,854

6,112

sirovi benzin (za petrohemiju)

24,226

6,073

vajt špirit

5,538

2,226

mlazna goriva kerozinskog tipa 15,684 3,874
kerozin, ostali 6,479 1,962
dizel goriva 201,989 48,279
loživa ulja 63,725 10,380
bazna ulja 93,709 23,167
motorna ulja 8,985 12,022
transformatorska ulja 1,691 1,641

   

IZVOZ NAFTNIH DERIVATA U 2002.
(vrednost uvoza preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

Tona

000 $

loživa ulja

339,374

40,953

mešavine propana i butana, tečne

14,203

3,595

   

UVOZ BAZNIH HEMIJSKIH PROIZVODA U 2002.
(vrednost uvoza preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

Tona

000 $

A.      industriJSKE HEMIKALIJE

čađ

11,791

7,212

mešavina čađi i silicijum dioksida 1,717 2,697

fosforna kiselina

4,365

1,817

amonijak

17,330

3,162

urea (45% i više)

126,453

15,883

natrijum hidroksid (čvrst)

5,982

1,902

natrijum hidroksid (rastvor)

58,122

11,889

aluminijum oksid (uključ. veštački korund)

8,327

1,610

titanijum dioksid (uključ. pigmente)

2,341

4,036

aluminijum hlorid 6,500 4,471
natrijum heksafluoroaluminat 2,056 1,495
natrijum sulfid 3,472 1,138
dikalcijum fosfat 4,117 1,220
ostali fosfati kalcijuma 4,093 1,274

kalijum hlorid (za đubriva)

70,244

8,476

amonijum nitrat (za đubriva)

40,820

4,121

amonijum fosfati (za đubriva)

37,687

7,445

natrijum tripolifosfat

3,879

1,975

dinatrijum karbonat

37,458

4,680

natrijum perborat

4,252

2,082

toluen 2,454 1,061

stiren

6,184

4,145

dietilen glikol

2,823

1,727

etil acetat

1,281

1,155

dioktilortoftalat (DOP)

5,711

4,130

ostali ortoftalati 1,361 2,169

limunska kiselina

2,139

1,920

estri fosforne kiseline i njihove soli 339 1,317
estri tiofosforne kiseline i njihove soli 171 1,288
lizin i njegovi estri 862 1,566

natrijum glutaminat

1,385

1,498

toluen diizocijanat (TDI)

1,751

3,612

polieterski polioli

3,976

5,317

metionin

732

1,793

triazini

361

1,405

B.      FARMACEUTSKE HEMIKALIJE

sulfonamidi

51

2,992

adreno-kortinalni hormoni i njihovi derivati

2

2,746

teofilin i aminofilin

26

1,592

penicilini 47 1,708

ampicilini

25

1,219

derivati i soli penicilina 25 923

cefalosporini

39

4,747

hemoglobulin, krvni i serumski globulini 4 1,570

C.      AGROHEMIKALIJE

NPK đubriva 48,187 8,283

insekticidi

793

6,764

fungicidi

818

6,649

herbicidi

1,188

13,684

D.      SPECIJALNE HEMIKALIJE

peptoni

2,111

6,613

enzimi i enzimski preparati

541

4,853

mirisne kompozicije (za industriju i ostalo)

1,676

14,523

anjonski tenzidi 4,544 4,136
nejonogeni tenzidi 1,680 2,393
ostali tenzidi (katjonski i drugi) 1,434 1,577

fotohemikalije

1,406

5,739

kolofonijum i njegove soli 1,568 1,392

tetraetil olovo

669

5,834

natrijum karboksimetilceluloza (CMC) 1,188 1,288

stabilizatori za gumu i plastiku

836

1,969

ubrzivači za gumu i plastiku 189 1,107
očvršćivači za lepkove i lakove 376 1,553
reagensi (dijagnostički i laboratorijski) 226 8,662
katalizatori 366 1,951

E.      POLIMERI I SMOLE U PRIMARNOM OBLIKU

linearni polietilen niske gustine

3,164

2,219

kopolimeri etilena

1,981

2,392

polipropilen

11,405

7,782

kopolimeri polipropilena

4,828

4,191

ekspandirani polistiren

4,825

5,055

polistiren

6,909

5,537

akrilonitril-butadien-stiren (ABS) 931 1,265

polivinilhlorid, emulzioni

13,140

10,748

polivinilhlorid ostali, neplastifikovan 13,003 8,278
polivinilhlorid, plastifikovan 4,444 3,932

homopolimeri polivinilacetata

3,510

2,623

kopolimeri polivinilacetata 1,720 1,782

akrilni polimeri (osim PMMA)

2,419

4,900

epoksi smole

615

1,756

polikarbonati 374 1,067

alkidne smole

1,931

1,666

polietilentereflatat (PET)

28,373

26,614

ostali poliestri, zasićeni i nezasićeni 2,177 4,544

poliamidi

678

1,861

fenolne smole

1,156

1,700

poliuretani

1,478

3,332

silikoni 496 1,625

F.      ELASTOMERI U PRIMARNOM OBLIKU

stirenbutadienski kaučuk

5,743

4,843

butadienski kaučuk

1,861

1,655

EPDM kaučuk

592

1,176

G.      HEMIJSKA VLAKNA

celulozni acetat (za cigaret-filtere)

1,851

7,070

poliesterska vlakna

4,431

5,073

akrilna vlakna

1,274

1,674

 

 

IZVOZ BAZNIH HEMIJSKIH PROIZVODA U  2002
(vrednost izvoza preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

Tona

000 $

A.       INDUSTRIJSKE HEMIKALIJE

argon

6,315

1,414

kiseonik

25,318

1,442

amonijak 13,098 2,187
mešavine amonijum-nitrata/kalcijum-karbonata 8,568 1,024
propilen 2,724 n.p.
sirćetna kiselina 4,406 1,641

ditokarbamati ksantati

1,170

1,192

B.      FARMACEUTSKE HEMIKALIJE

vakcine (za humanu primenu)

12

1,432

C.      AGROHEMIKALIJE

insekicidi

464

1,224

D.      SPECIJALNE HEMIKALIJE

E.      POLIMERI I SMOLE U PRIMARNOM OBLIKU

polietileni (PENG i PEVG)

82,276

n.p.

polipropilen

9,863

5,407

urea smole 10,045 1,496
nitroceluloza 587 996

F.      ELASTOMERI U PRIMARNOM OBLIKU

stirenbutadienski kaučuk

28,934

8,867

G.      HEMIJSKA VLAKNA

     

 

 

UVOZ PROIZVODA OD GUME U 2002.
(vrednost uvoza preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

Tona

000 $

transportne trake 5,584 17,608

transmisioni kaiševi

192

2,159

trapezoidni kaiševi 157 1,157

spoljne gume za putničke automobile

3,195

10,527

spoljne gume za dampere

839

2,578

spoljne gume za autobuse i kamione 6,461 15,705
spoljne gume za traktore 1,519 2,815
hirurške rukavice 254 1,300
zaptivci 291 1,699

 

 

IZVOZ PROIZVODA OD GUME U 2002.  
(vrednost izvoza preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

Tona

000 $

ploče, listovi i trake od necelularne gume 1,233 1,132
šipke i profili od necelularne gume 894 3,482

cevi i creva

984

3,735

transportne trake

2,731

4,207

spoljne gume za putnička vozila

26,984

53,289

spoljne gume za traktore

5,792

9,742

Spoljne gume za ostala vozila
(osim dampera, autobusa, kamiona i aviona)
1,330 2,451
unutrašnje gume za bicikle 578 2,030

zaptivci

406

2,206

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store